Informatief

Wettelijke informatie

1. DP-Advocaten is een groepering van advocaten waarvan de leden hun samenwerking hebben vastgelegd ter ondersteuning van hun beroepsuitoefening en de verdeling van de kosten.

Alle leden binnen dit verband oefenen het beroep van advocaat uit en zijn lid van de Balie Provincie Antwerpen.

De maatschappelijke zetel van elke advocaat binnen DP-Advocaten is gevestigd te 2000 Antwerpen, Stoopstraat 1, bus 9.

2. Als cliënt vertrouwt u uw dossier toe aan de individuele advocaat van uw keuze binnen het kantoor.

  • Volgende advocaten zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met hun ondernemingsnummer :

– Luc De Somer :
– Karina Rommens :
– Koen Van Ooteghem :
– Bart Blancke:
– Tom Dael :
– Virginie De Groote :
– Nathalie Goossens :
– Lotte Helsen :
– Silke Lathouwers :
– Diete De Cleene :
– Manon Verhezen :

0851.869.341
0812.443.987
0851.484.212
0816.816.313
0553.465.964
0829.478.573
0829.275.071
0829.207.072
0567.651.225
0751.719.811
0772.644.491

  • Advocaat Virginie De Groote oefent het beroep uit onder Advocatenkantoor V. De Groote BV, welke vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0829.478.573.
  • Advocaat Lotte Helsen oefent het beroep uit onder Advocaat L. Helsen C.V., welke vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0737.900.279.
  • Advocaten Luc De Somer, Bart Blancke, Lotte Helsen en Tom Dael zijn geassocieerd in een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid vvzrl De Somer-Blancke-Helsen met ondernemingsnummer 0544.450.409 dewelke de facturen voor deze advocaten uitschrijft.

3. De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor is verzekerd bij Amlin Europe nv, Koning Albert II-Laan 9, 1210 Brussel, via Van Breda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen.

Het verzekerd bedrag van deze polis is € 2.500.000,00 per schadegeval, alle schade inbegrepen.

De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, uitgezonderd in de VS en Canada.

Advocaten Luc De Somer en Bart Blancke hebben een ruimere dekking onderschreven, meer bepaald:

in 2de rang is hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd door Ethias en AIG Europe onder polisnummer 3233016678026.

Het verzekerd bedrag in 2de rang is € 2.500.000,00 per geval aanvullend en na uitputting van de dekking van de 1ste rang.

De beroepsaansprakelijkheid van alle leden van DP-Advocaten is beperkt tot het
bedrag van de verzekeringsdekking.

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van een advocaat binnen het kantoor en maken integraal deel uit van de contractuele relatie tussen de advocaat en de cliënt.

Individuele afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden vervangen enkel het beding of de bedingen waarvan zij afwijken.

De overige bedingen blijven van toepassing.

2. Kosten en erelonen

Wij communiceren met u op een open en duidelijke manier over de aanrekening van kosten en erelonen.

Er wordt steeds vooraf nagegaan of u kan genieten van de tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekeraar of juridische bijstand voor mindervermogenden.

In de mate en voor zover een rechtsbijstandsverzekeraar van de cliënt tussenkomt, zal de advocaat gerechtigd zijn het ereloon en de kosten die door de rechtsbijstandsverzekeraar niet worden gedekt, te verhalen op de cliënt.

De facturen omvatten de opgave van de erelonen, de kantoorkosten, de aan derden voorgeschoten kosten (gerechtsdeurwaarder, expert, griffie, …).

Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden van de advocaat onder de post erelonen aangerekend op basis van een uurtarief.

Dit tarief wordt met de cliënt bij het begin van de zaak afgesproken, en dit in functie van de complexiteit van de zaak, de hoogdringendheid en/of de specialisatie.

De uurtarieven kunnen in functie van de looptijd van het dossier worden aangepast nadat de cliënt hiervan wordt ingelicht.

De algemene kantoorkosten omvatten onder andere de kosten voor de aanmaak van het dossier, briefwisseling, verplaatsingen, afdrukken en kopieën, e-mails, faxen, telefonische oproepen …

Behoudens individuele afwijkingen worden deze kosten, exclusief btw, als volgt berekend :
– secretariaatskosten : forfaitair € 10,00 per getypte pagina
– verplaatsingskosten buiten Antwerpen : € 0,40/km
– aanmaak dossier : € 50

Indien het voor de dienstverlening noodzakelijk is beroep te doen op derden kan door de advocaat aan de cliënt gevraagd worden deze kosten rechtstreeks aan deze derden te betalen.

Indien deze kosten worden voorgeschoten, wordt de nominale kostprijs ervan doorgerekend aan de cliënt.

Op deze voorgeschoten kosten is, onder de voorwaarden bepaald in de btw-wetgeving, geen btw verschuldigd.

Op het ereloon en de algemene kantoorkosten is btw verschuldigd (thans 21 %.)

Bij aanvang van de zaak kunnen voorschotten of provisies worden aangerekend, in functie van de te voorziene kosten en prestaties.

Het staat de advocaat vrij zijn prestaties slechts aan te vatten na betaling van de provisie.

Ook tijdens het verloop van de zaak kunnen voorschotten of provisies aangerekend worden
in functie van de voorgeschoten kosten, reeds verrichte of te verwachten prestaties.

De advocaat kan zijn prestaties opschorten zolang de provisies niet zijn betaald.

In de eindstaat van onkosten en ereloon worden deze betaalde voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

De prestaties en kosten worden nauwgezet bijgehouden.

Indien u hierover vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om uw advocaat hierover aan te spreken.

Tenzij anders overeengekomen, zijn alle facturen betaalbaar binnen de maand.

Indien een factuur niet tijdig betaald wordt, heeft de advocaat na ingebrekestelling het recht om intresten aan te rekenen aan een intrestvoet van 8 % vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de datum van volledige betaling ,onverminderd het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen.

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten tussen de advocaat en de cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht, en voor eventuele geschillen zijn de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.