Privacybeleid

1. Voorwerp

Wij willen u door middel van dit privacybeleid informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit privacybeleid heeft betrekking op alle diensten die door (of aan) ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

Dit privacybeleid wordt uitgevaardigd in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming dd. 27 april 2016 en de Belgische regelgeving inzake verwerking van persoonsgegevens.

Gelieve dit privacybeleid aandachtig te lezen vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

De advocaat aan wie u uw dossier heeft toevertrouwd, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

3. Persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en verwerken, is afhankelijk van uw relatie tot ons.

De concrete persoonsgegevens die wij verwerken variëren van geval tot geval.

In grote lijnen gaat het om de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens:
  naam, titel, adres (privé, werk), vroegere adressen, telefoonnummer (privé, werk), e-mailadres, leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, rijksregisternummer.
 • Financiële situatie:
  inkomsten, bezittingen, investeringen, totale inkomsten, beroepsinkomsten,spaargelden,informatie inzake beleggingen, investeringsinkomsten, lasten op de activa; informatie inzake passiva, schulden, leningen, hypotheken, andere vormen van krediet; informatie inzake afgesloten verzekeringspolissen; financiële tussenpersonen waarmee wordt gewerkt;

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

 • Beroepsactiviteiten:
  aard van de activiteit, aard van de goederen of diensten die worden gebruikt of geleverd,…
 • Familiale situatie:
  naam van de echtgeno(o)t(e) of partner, huwelijksdatum, datum van het samenlevingscontract, aantal kinderen,… bijzonderheden betreffende de vorige huwelijken of verbintenissen, echtscheidingen, scheidingen, namen van de vroegere partners, kinderen, personen ten laste, andere leden van het gezin, bloedverwanten in zijlijn, ouders en afstammelingen.
 • Overeenkomsten en schikkingen:
  Bijzonderheden betreffende de beschikkingen of handelsovereenkomsten, overeenkomsten betreffende de vertegenwoordiging, juridische overeenkomsten, …
 • Gerechtelijke gegevens betreffende veroordelingen:
  fiscale sancties en veroordelingen, getroffen schikkingen.
 • Gerechtelijke gegevens betreffende gerechtelijke maatregelen:
  voogdijschap, voorlopig bewindvoerder, internering, plaatsing,…
 • Vennootschappen:
  gegevens van de vennootschappen waar de cliënt aandeelhouder of bestuurder is.

Wij wijzen u er vriendelijk op dat wij vertrouwen op de juistheid van de gegevens die u aan ons verstrekt. U draagt de verantwoordelijkheid ervan. Indien uw gegevens niet meer actueel zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U kiest zelf welke persoonsgegevens u deelt. Indien bepaalde gegevens onjuist, onvolledig of niet-aanwezig zijn, hebben wij het recht bepaalde diensten niet te verlenen.

4. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

Wij mogen uw persoonsgegevens niet zomaar verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor specifieke doeleinden:

 • Gegevens van cliënten verzamelen en verwerken wij onder meer met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (het verlenen van juridisch advies, bijstand bij procedures…), dossierbeheer, cliëntenbeheer, boekhouding, facturatie, of om te voldoen aan onze deontologische en wettelijke verplichtingen. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke, reglementaire en/of deontologische verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.
 • Gegevens van leveranciers en onderaannemers verzamelen en verwerken wij in het belang van onze activiteiten, met het oog op het beheer van de leveranciers of onderaannemers, boekhouding, facturatie of om te voldoen aan onze deontologische en wettelijke verplichtingen. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke, reglementaire en/of deontologische verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.
 • Andere gegevens: naast de gegevens van cliënten, leveranciers en onderaannemers verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe cliënten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, gerechtsdeurwaarders, notarissen enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op basis van voormelde rechtsgronden, ofwel wanneer wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt voor het uitvoeren van een overeenkomst of het vervullen van een wettelijk, reglementair en/of deontologische verplichting.

5. Duur

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

6. Uw rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • Recht op verbetering: U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u hebben te verbeteren en/of te vervolledigen.
 • Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de door u zelf betreffende persoonsgegevens, die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht van intrekking van de toestemming: U heeft het recht uw toestemming ieder moment in te trekken. Uw persoonsgegevens zullen dan enkel nog worden verwerkt indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
 • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot

Indien u niet akkoord zou gaan met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende overheid, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevens:
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
02 274 4800

U kan zich ook steeds tot de rechter wenden. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u een vordering tot schadevergoeding instellen.

7. Doorgifte aan derden en toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze advocaten, werknemers en/of (externe) medewerkers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze personen, die gelijkaardig zijn aan dit privacybeleid.

Bepaalde persoonsgegevens van u zullen ook worden doorgegeven aan en mogelijk worden verwerkt door de rechtbanken en hoven, overheidsdiensten of derde-dienstverleners. Het is mogelijk dat deze derden zich bevinden buiten de Europese Economische Ruimte. Er zullen alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De hierboven vermelde partijen aan wie de gegevens worden doorgeven, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van onze activiteiten, waarbij wij onze bedrijfsactiviteiten reorganiseren, overdragen, staken of indien wij failliet gaan, kan het zijn dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Wij trachten u van tevoren hierover te informeren, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een wettelijke verplichting moeten onthullen. Wij trachten u van tevoren hierover te informeren, tenzij een wettelijke beperking speelt.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

8. Technische en organisatorische maatregelen

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.